Audio and video gallery

Listening to published works

Kambiz Roshanravan

مصاحبه های تصویری

برگرفته از وب سایت آرته

قسمت 1: کودکی، آغاز فراگیری موسیقی، دوران تحصیل در هنرستان موسیقی

قسمت 2: دانشگاه هنرهای زیبا، اساتید دانشگاه و کنسرتها

قسمت 3: سالهای سربازی، تدریس در هنرستان موسیقی، سفر به انگلستان و آمریکا

قسمت 4: تحصیل در خارج از کشور، تحصیل در دانشگاه تهران، انقلاب فرهنگی، جنگ

قسمت 5: ویژگی آثار (افراد تاثیر گذار، مراحل ساخت یک اثر)

قسمت 6: دوره های کاری 1

قسمت 7: دوره های کاری 2

قسمت 8: دوره های کاری 3 (موسیقی فیلم)

قسمت 9: روند کنونی موسیقی ایران

قسمت 10: نظریات هنرمند درباره وضعیت موسیقی در ایران

Soundtrack

Selection of works

سخنرانی های تصویری

قسمت 1: قیاس فرش ایرانی و موسیقی

قسمت 2: قیاس فرش ایرانی و موسیقی

قسمت 3: قیاس فرش ایرانی و موسیقی

قسمت 1: موسیقی فیلم در ایران

قسمت 2: موسیقی فیلم در ایران